رفتاری خطرناک در برابر سوالات جوانان

خفه شو! اینها کفر است