راهکار شهید مطهری برای رفع آسیب‌های انقلاب اسلامی

بازگشت به آموزه‌های اسلامی برای رسیدن به تعالی امری ضروری است.
راهکار شهید مطهری برای رفع آسیب‌های انقلاب اسلامی

به گزارش روابط عمومی بنیاد شهید مطهری به نقل از خبرگزاری فارس، جهاندار امیری، عضو هیأت علمی دانشگاه صداوسیما به بررسی نگاه آینده‌پژوهانه به آینده تمدن ایرانی اسلامی بر پایه آرای شهید مطهری پرداخت و با بیان اینکه در آینده‌پژوهی ادعای پیشگویی نیست، اما جوامعی که خود را با آینده هماهنگ نکردند سست شده و به راحتی فروپاشیدند، اظهار داشت: اگر در آینده‌پژوهی به ساخت آینده مطلوب توجه نکنیم و‌ به فکر کشف نباشیم، دست به آینده‌نگاری زدیم.

وی با طرح این سؤال که تمدن اسلامی با تمدن غرب چه تفاوتی دارد، گفت: تمدن غرب تنها تمدن رقیب تمدن اسلامی و ایرانی است و تقلید بی‌چون و چرا از تمدن غربی بین اندیشمندان ایرانی امری غیرقابل انکار است. 

امیری با بیان اینکه شهید مطهری پیشرفت تمدن غربی در زمینه پیشرفت و‌ توسعه می‌پذیرد، خاطرنشان کرد: از نظر ایشان ابعاد منفی و‌ مثبت تمدن غربی را می‌توان تفکیک و ابعاد مثبت را مورد بررسی قرار داد. در نقد تمدن غرب شهید مطهری معتقد است عامل توسعه و تمدن دو نیاز اولیه و‌ ثانویه است و تمدن جدید که نیاز اولیه که خوراک و جسم است بیش از نیاز ثانویه یعنی روح توجه دارد.

وی با اشاره به اینکه شهید مطهری بحران معنویت را بزرگترین بحران بشریت می‌داند، افزود: خدا یک بار انسان را آفرید و‌ انسان آن طوری که می‌خواهد خدا را بازآفرینی می‌کند. از نظر شهید مطهری تفاوتی بین بعد مادی انسان مدرن با گیاه و سایر موجودات نیست.

عضو هیأت علمی دانشگاه صداوسیما با بیان آسیب‌های انقلاب اسلامی از منظر شهید مطهری ابراز داشت: فراموش شدن عدالت اجتماعی، بی‌اعتنایی به آزادی‌های واقعی، عدم توجه به استقلال در ابعاد مختلف، دور شدن از معنویت، رخنه فرصت‌طلبان از آسیب‌های انقلاب اسلامی به شمار می‌رود. اما برای رفع این مشکلات چه باید کرد؟ شهید مطهری ضرورت دین‌شناسی و احیای اسلام، توجه به شاخصه اصلی انقلاب اسلامی و رویکرد فرهنگی و ارزشی، وحدت اسلامی را به عنوان راهکارهای رفع این مشکلات عنوان کردند.

وی با اشاره به اینکه بازگشت به آموزه‌های اسلام امری ضروری است گفت: رقم زدن آینده تمدنی شایسته جوامع اسلامی به اعتقاد، رفتار و عملکرد همه مردم به ویژه حاکمان دارد. امیدواریم با این پیشرفت شاهد پیشرفت مسلمانان در ابعاد مختلف باشیم.