راز سرزندگی مداوم و سازندگی پیوسته، نهفته در روش اندیشه‌ورزی شهید مطهری

حمیدرضا آیت الهی نوشت: علی رغم مزایای بی‌شماری که اندیشمندان ما پس از انقلاب داشته اند و تماس نزدیکی با نیازهای نوپدید پیدا کرده‌اند نتوانستند همچون مطهری، حضور اثرگذار داشته باشند. چرا شهید مطهری هنوز سرزنده در حلقه اندیشه ورزی ما حضور فعال دارد ولی بسیاری آثار به روزِ اندیشمندان ما از این قافله بازمانده اند؟
شهید مطهری

به گزارش روابط عمومی بنیاد شهید مطهری به نقل از خبرگزاری فارس،‌ حمیدرضا آیت الهی در مطلبی پیرامون باز اندیشی آراء شهید مطهری در مواجهه با مسائل روز، نوشت: از شهادت استاد مطهری حدود نیم قرن می‌گذرد. حیات فکری شهید مطهری تقریبا به دو نیم قرن تقسیم می‌شود. نیم قرن اولیه دریافت، تنظیم، ارائه و تبلیغ اندیشه پرصلابت و پرثمر ایشان و نیم قرن دوم حضور پر نشاط در عرصه فکری جامعه اسلامی.

پس از انقلاب اندیشمندان و دلسوزان بسیاری به میدان آمده‌اند و زحمات ارزشمندی کشیده‌اند ولی هنوز وقتی جوانی می‌خواهد از اندیشه استوار اسلامی و شیعی عطش خود را فروبنشاند و آبی گوارا بر جانش نشیند بازهم ناگزیر هستیم که او را به نوشته‌های استاد مطهری که ۶۰ سال پیش به آن‌ها پرداخته است ارجاع دهیم. چرا علی رغم مزایای بی‌شماری که اندیشمندان ما پس از انقلاب پیدا کرده‌اند و تماس نزدیکی که با نیازهای نوپدید پیدا کرده‌اند نمی‌توانند همچون مطهری، حضور اثرگذار داشته باشند؟

مساله محوری، همه جانبه نگری، مواجهه فعال با مسائل نوپدید و چند عامل مهم روش خاص شهید مطهری بوده است که او را اینگونه سرزنده نموده است.

در این مقاله در نظر است روش شهید مطهری در جذب و پردازشگری اندیشه اسلامی بازنموده شود (همان که دیگران نتوانسته‌اند بکار گیرند) تا نشان داده شود چرا شهید مطهری هنوز سرزنده در حلقه اندیشه ورزی ما حضور فعال دارد ولی بسیاری آثار به روزِ اندیشمندان ما از این قافله بازمانده اند؟ مساله محوری، همه جانبه نگری، مواجهه فعال با مسائل نوپدید و چند عامل مهم روش خاص شهید مطهری بوده است که او را اینگونه سرزنده نموده است. بدیهی است روش استاد دال بر پاسخگویی او به همه مسائل نیست و روش اندیشه ورزی او نشان می‌دهد که توقع نابجایی است که بخواهیم از روشنگری او در نیم قرن اولیه، هر پرسش جدیدی را به جواب برسانیم. مگر آنکه روش او را بکار گیریم و با اسلوب او حضوری فعال در اندیشه ورزی پیدا کنیم.