رابطه دین و اخلاق از دیدگاه شهید مطهری بررسی شد

طلبه مؤسسه آموزش عالی حوزوی مجتهده امین(ره) اصفهان از پایان نامه خود با عنوان: «رابطه دین و اخلاق از دیدگاه شهید مطهری» دفاع کرد.
رابطه دین و اخلاق

به گزارش روابط عمومی بنیاد شهید مطهری به نقل از خبرگزاری حوزه  از اصفهان، الهام قاسمی، طلبه مؤسسه آموزش عالی حوزوی مجتهده امین(ره) اصفهان از پایان نامه خود با عنوان: «رابطه دین و اخلاق از دیدگاه شهید مطهری» با راهنمایی عصمت همتی و داوری حجت الاسلام محمدمهدی گرجیان دفاع کرد.

قاسمی در دفاع از پایان نامه خود گفت: مسئله ی رابطه ی دین و اخلاق از مسائل مهم فلسفه دین است. استاد مطهری در آثار مختلف خود به صورت پراکنده به این مسئله پرداخته و با ذکر این نکته ی مهم که جهان بینی های مختلف سیستم اخلاقی متفاوت توصیه می کنند و با توجه به بحران اخلاق در جوامع بشری معیار فعل اخلاقی را از دیدگاه مکاتب موجود در غرب مورد بررسی قرار داده است و اخلاق بدون  ایمان دینی را  غیر موجه می داند.

وی ادامه داد: این تحقیق به روش توصیفی– تحلیلی مناسبات دین و اخلاق را از لحاظ معناشناسی، وجودشناسی، معرفت شناسی و روانشناسانه از دیدگاه شهید مطهری مورد بررسی قرار داده است.

قاسمی یادآور شد: استاد مطهری مانند همه ی متکلمین شیعه حسن و قبح را عقلی می داند و برای عقل عملی، قدرت تشخیص بعضی حسن و قبح ها را مستقل از شرع قائلند اما در برخی موارد درک مفاهیم اخلاقی را مرتبط با وحی می شمارد.

وی اظهار کرد: از نظر استاد مطهری ماهیت گزاره های اخلاقی در موضوع و محمول پیوند با واقع دارند و غایت آنها را توسعه ی خودی و غلبه خیر (بیشترین سود) برای بشریت می داند.

قاسمی با بیان اینکه معیار فعل اخلاقی در اسلام بر شرافت و کرامت روح استوار است گفت: دین ضامن اجرای اخلاق و اخلاق بدون دین مانند اسکناس بدون پشتوانه است. از نظر استاد عمل مبتنی بر ایمان بر روان شخص تاثیر می گذارد. بین ایمان و اخلاق رابطه ی ضرورت ایجاد می شود و در واقع التزام به اخلاق لازمه ی ایمان دینی می شود  و می توان گفت: هم اخلاق به ایمان دینی مدد می رساند و هم دین به اخلاق کمک می کند .