دوستی اهل بیت (ع)

اگر دوستی تو صادق باشد، ممکن نیست خدا را معصیت بکنی