دلیل به نتیجه نرسیدن بسیاری تلاشها برای حل مشکلات یک‌ کشور از نظر امیرالمؤمنین(ع)

 دلیل به نتیجه نرسیدن بسیاری تلاشها برای حل مشکلات یک‌ کشور از نظر امیرالمؤمنین(ع)