دعای مکارم الاخلاق

فاصله تأمل برانگیز ما با اخلاق اسلامی چند فراز در دعای مکارم الاخلاق