دعای خاص امام خمینی(ره) برای شهید مطهری پس از تأییدی استثنایی از آثار استاد