دعاهای پایانی

گزیده ای از دعاهای شهید مطهری در انتهای سخنرانی ها