دستگاه امام حسین (ع) چه نسبتی با دستگاه خداوند دارد؟