دستور مهم قرآن برای تهمت که بسیاری اساسا نشنیده اند

برای افراد درگیر در غوغاهای فضای انتخاباتی؛