دستور قرآنی: چنان قدرتمند باشید که ترس در دل دشمن ایجاد شود و طمع نکند