در کنار یکدیگر، ولی یکی غرق در نور و دیگری در تاریکی مطلق

در کنار یکدیگر، ولی یکی غرق در نور و دیگری در تاریکی مطلق.