در اوضاع نابسامان اقتصادی وظیفه چیست؟

در اوضاع نابسامان اقتصادی وظیفه چیست؟