درس حاج ملاهادی سبزواری به ناصرالدین شاه در مورد پارتی بازی