درد اصلی افرادی که علیه اشخاص محبوب جامعه شایعه می‌سازند چیست؟