خیانت به امام حسین (ع)

فکری غلط برگرفته از مسیحیت