خیانتی بزرگ و «اسلام‌خراب‌کن»؛گریاندن مردم به هر وسیله