خودت را برتر از پستی گناه بدان

خودت را برتر از آن بدان که به پستی گناه تن بدهی