خلیفه مسلمین در کنار یک مسیحی در مقابل قاضی؛ پرتوی از عدالت علی(ع)