خطاب شنیدنی و شورانگیز شهید مطهری به حضرت مولی الموحدین امیرالمؤمنین علی(ع)

ذکر فضائل امیرالمومنین (ع)