خشکه مقدس ها

از تهمت های رایج خشکه مقدسان به عالمان بزرگ