خدایا من که در دنیا چشم داشتم؛ چرا مرا کور محشور کردی؟!