خدایا! اگر ثروتی داشتم چه کارها که برای نیازمندان نمی‌کردم!