خاطره ای از یک مکاشفه

نقل یک مکاشفه مستند توسط استاد مطهری در جمع روشنفکران