حکومت علی (ع)

امیر المومنین علی (ع) چنین حاکمی بود