حسین (ع) هرگز نمی میرد

حسین (ع) یک تن نیست، یک مکتب است.