حساسیت علی (ع) نسبت به ظلم

حسیاسیت علی (ع) نسبت به ظلم این چنین بود