حسادت، بدخواهی و کینه‌توزی ناشی از ضعف است

حسادت، بدخواهی و کینه‌توزی ناشی از ضعف است
حسادت، بدخواهی و کینه‌توزی ناشی از ضعف است