جفای ما به امام حسین (ع)

آیا تاریخچه عاشور همین یک صفحه سیاه است و بس؟