جفای به اسلام با نفی حکمت الهی اسلامی

جفای به اسلام با نفی حکمت الهی اسلامی