جزئیات برنامه همایش بین‌المللی استاد مطهری در روز دوشنبه ۱۳ بهمن‌ماه

جزئیات برنامه همایش بین‌المللی استاد مطهری در روز دوشنبه ۱۳ بهمن‌ماه، صبح و بعد از ظهر، بخش فارسی
برنامه‌های_فارسی_همایش،_۱۲_بهمن‌ماه_001

جزئیات برنامه همایش بین‌المللی استاد مطهری در روز دوشنبه ۱۳ بهمن‌ماه، صبح و بعد از ظهر، بخش فارسی
لینک پخش:
tv.mou.ir
ساعات جلسات:
١٢- ٨:٣٠
۱۴ – ۱۷:٤٥
۱۸:۱۵ – ۲۱
پخش جلسات عربی و انگلیسی:
mou.ir/mutahhari