جابر در اولین اربعین

جابر بر مزار اباعبدالله (ع) در اولین اربعین حسینی