ثوابهای عظیم برای اعمال مستحب در چه صورت حاصل می شود؟