توبه چه کسانی پذیرفته نمی‌شود؟

توبه چه کسانی پذیرفته نمی‌شود؟