تنها شاهد ترور استاد مطهری، مرحوم مهندس کتیرایی از نحوه ترور می گوید