تمثیلی تأمل‌برانگیز برای فرصت محدود و استثنایی ما در این دنیا