جبران بی توجهی به تقوا و عمل صالح با وصیت کردن به دفن شدن در نجف !