تقاضای امام صادق(ع) از شیعیان: مایه ننگ و شرمندگی ما نباشید!

مایه ننگ و شرمندگی ما نباشید!