تعبیر خاص پروفسور چارلز تالیافرو درباره ترور استاد مطهری توسط گروه کوردل فرقان