تأکید استاد مطهری بر حضور دانشجویان دختر در مراکز علمی در قبل از انقلاب