بهشت و جهنم از همین دنیاست

هرچه در بهشت و جهنم است از همین دنیا ارسال می شود