هرچه در بهشت و جهنم است از همین دنیاست ارسال می شود