بعد از این دیگر نقل داستان خلخال زن یهودی بر منابر حرام است!