بستن دهان جسم به حلال و باز کردن دهان روح به حرام؟!

حلول ماه مبارک‌ رمضان‌ مبارک‌ باد!