بزرگترین هدیه یک رهبر به ملت خود

بزرگترین هدیه ای که یک رهبر می تواند به ملت خود بدهد