بر کدام حسین باید گریست؟

ما بر کدام حسین می گرییم؟