بررسی تطبیقی دیدگاه شهید مطهری و تربیت دوجنسیتی

سرکار خانم سیده زهرا موسوی

چکیده:

استاد مطهری با دقت نظری که داشتند با اشاره به نکات کلیدی دیدگاه اسلام در مباحث مختلف، پایه‌های فکری را بنا نهاده‌اندکه با استفاده از آنها می‌توان به بررسی رویکردهای نوظهور پرداخت و نقاط ضعف و قوت آنها را یافت. رویکرد تربیت دوجنسیتی به معنای یکسان سازی تربیت دختر و پسر، سابقه‌ی طولانی در عرصه تربیت ندارد، ولی با توجه به تیزبینی و اشراف علمی استاد مطهری، می‌توان رد پای نقد و بررسی این رویکرد را در میان دیدگاه‌های ایشان یافت. سوال اساسی که در این پژوهش به دنبال پاسخ گویی به آن هستیم این است که از دیدگاه شهید مطهری چه نقدهایی به تربیت دوجنسیتی وارد است؟ برای پاسخ دادن به این سوال با روش توصیفی – تحلیلی به بررسی آثار شهید مطهری پرداختیم. آنچه که از این پژوهش به دست آمد این است که استاد هر استعداد طبیعی را یک حق طبیعی می داند که نادیده گرفتن آن مانع سعادت فرد می‌شود و از طرفی برخی صفات را متناسب با یک جنس می‌داند وهمچنین تشابه حقوق زن و مرد را مخالف با تساوی حقوق می داند. تمام این موارد با رویکرد تربیت دوجنسیتی که به دنیال یکسان سازی دو جنس است مخالف است. در نتیجه از دیدگاه شهید مطهری تربیت دوجنسیتی شیوه تربیتی مناسبی نیست.

کلیدواژه‌ها:

تربیت دوجنسیتی، نقش جنسی، مطهری، استعداد طبیعی، حق طبیعی

پرسش و پاسخ