بردباری امیرالمومنین (ع) در برابر مخالفان

فرقه ای به نام خوارج