برخورد امیر المومنین (ع) با مخالفان

برخورد امیرالمومنین (ع) با مخالفان هتاک، معارضان مسلح، ثناگویان و با منتقدا چگونه بود؟